Loading...

|Tập 69| Nói luyên thuyên về cuộc sống khi ăn mì tương. 짜장면 먹을때 수다떨기

92,436 lượt xem

Ăn mì tương |Tập 69| Nói luyên thuyên về cuộc sống khi ăn mì tương. 짜장면 먹을때 수다떨기 , nói luyên thuyên |Tập 69| Nói luyên thuyên về cuộc sống khi ăn mì tương. 짜장면 먹을때 수다떨기 , cuộc sống ở Hàn Quốc |Tập 69| Nói luyên thuyên về cuộc sống khi ăn mì tương. 짜장면 먹을때 수다떨기 , 짜장면 먹기 |Tập 69| Nói luyên thuyên về cuộc sống khi ăn mì tương. 짜장면 먹을때 수다떨기 , 수다떨기 |Tập 69| Nói luyên thuyên về cuộc sống khi ăn mì tương. 짜장면 먹을때 수다떨기 Hôm nay mình nói luyên thuyên về cuộc sống khi ăn mì, vì mì nở không ăn được nên nói cho đỡ buồn.
Show more...
Loading...